Od projektu až po servis.

Poradenská činnost, studie

Při rozhodování se způsobu zabezpečení objektu je vhodné se nejprve poradit s odborníkem, v tomto případě obchodním zástupcem, na kterého Vám dá kontakt koordinátorka obchodní kanceláře. Náš tým disponuje pracovníky, kteří zvládnout navrhnout varianty řešení zákazníkovi a konkrétnímu objektu na míru. Upřednostňujeme efektivitu pro zákazníka před vidinou rychlého zisku pro naši společnost, z dlouhodobého hlediska se oboustranná spokojenost vyplácí všem. 

Nabízíme odborné poradenství, konzultace a činnost autorského dozoru v celém sortimentu nabízených služeb.

 

Kromě výše uvedených konzultací a návrhů řešení také zpracováváme bezpečnostní studie, konkrétněji:

  • zpracování bezpečnostní studie nebo bezpečnostního posouzení v oblasti ochrany osob, majetku a informací
  • poradenství a konzultace v oblasti ochrany utajovaných informací (Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů)
  • zpracování podkladových materiálů pro podání žádosti Národnímu bezpečnostnímu úřadu o vydání osvědčení podnikatele
  • zpracování projektu fyzické bezpečnosti
  • zpracování interních předpisů v oblasti personální a administrativní bezpečnosti
  • ověření shody realizovaných bezpečnostních opatření se zpracovanou bezpečnostní dokumentací
  • zpracování žádosti Národnímu bezpečnostnímu úřadu o certifikaci informačního systému a požadovaných podkladů k provedení certifikace

Zpracování projektové dokumentace

Kvalitní projektová dokumentace, odborná příprava stavby a autorský dozor projektanta nad jejím průběhem výrazně ovlivňuje kvalitu a cenu díla. V mnoha případech ušetří nemalé finanční částky jak při vlastní realizaci díla, tak i v budoucím užívání. Proto se jistě vyplatí investovat prostředky do zpracování kvalitní projektové dokumentace a kvalitního odborného technického dozoru.

Nabízíme ucelenou projekční podporu kompletního sortimentu nabízených instalací a služeb. Zpracování autorizované projektové dokumentace ve všech stupních a v rozsahu dle stavebního zákona až po realizační projekt, včetně výkazů výměr a kontrolních rozpočtů.

Zvládáme nejmodernější technologie v oboru a jsme schopni akceptovat i zvláštní přání zákazníka. Projekty jsou vypracované dle platných norem a předpisů, doložené dle potřeby příslušnou odbornou autorizací. Veškeré projektové práce jsou zpracovány elektronicky v běžných standardech (dwg, xls, doc, pdf) i v 3D podobě. Výkresová dokumentace je vyhotovena barevně až do formátu A0.

Jsme schopni zpracovat utajenou projektovou dokumentaci v barevném provedení až do stupně utajení „Důvěrné“ a výkresového formátu A1 na vlastním certifikovaném systému. Naši projektanti jsou prověřeni NBÚ na stupeň utajení "Tajné" a jsou průběžně odborně školeni.

Garantujeme soustavně vysokou odbornost, technickou a nákladovou optimalizaci projektovaného díla dle Vašich požadavků, pružnost a tvořivou komunikaci při výběru vhodného řešení.

 

Realizace instalací

Po akceptaci naší nabídky zákazníkem přichází na řadu realizační fáze zakázky. Jsme schopni realizovat zakázky jak dle našich projektů, tak i dle projektů zpracovaných jinými organizacemi. Vlastní realizace díla probíhá pod vedením šéfmontéra a montážní skupiny. U rozsáhlejších instalací může být na zakázku delegován i manažer zakázky. Na firmě má šéfmontér zázemí v podobě projektantů, kteří dohlíží na přípravu výroby, logistika, který zajištuje veškerý materiál a vedení montážního úseku, které řídí lidské zdroje a koordinuje veškeré činnosti uvnitř i vně firmy. Navíc je po celou dobu realizace nadále se zákazníkem v kontaktu přidělený obchodník. Tímto osvědčeným způsobem zákazníkům garantujeme jak vysokou kvalitu prováděného díla, tak i splnění dalších specifických požadavků, které případně vyvstanou.

Záruční a pozáruční servis

Po úspěšné realizaci a předání díla zákazníkovi přichází na řadu záruční fáze. Zákazník je předán do péče našemu servisnímu úseku, který prostřednictvím vlastních servisních techniků drží nonstop pohotovost a garantuje odstranění případných nahlášených závad dle domluvy se zákazníky. 

Vedle záruky servisní úsek poskytuje i pozáruční opravy, ať už se jedná o zásahy u stávajících, tak i u zcela nových zákazníků.

U všech zakázek zajišťujeme i mimozáruční servis, spočívající v provádění pravidelných revizí, prohlídek a v údržbě, vše v souladu s normami a požadavky zákazníků.

Díky vlastnímu týmu jsme schopni velmi pružně a erudovaně reagovat na veškeré vznesené požadavky, tím umoňujeme zákazníkům i po provedení instalace mít k dispozici funkční a spolehlivý systém.